ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ขอประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต.ทุกแห่งทราบ


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สธ-0217_01-3803-6-10-64

าวน์โหลด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 208 ง เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม-กล

ดาวน์โหลด