การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง

การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง

การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่วงก์นำรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ X-RAY Digital Mobile clinic ศูนย์อนามัยที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าให้บริการตรวจ x-ray ปอด แก่กลุ่มเสี่ยงทั้ง ๑๐ กลุ่ม ถึงในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คณะดำเนินงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้