ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน รับฟังรายงานผลการควบคุมโรค และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A