การประชุมวางแผนป้องกันโรค

วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมแม่เรวา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  ได้ดำเนินการประชุมวางแผนป้องกันโรค กับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่วงก์ เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับมาจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์