การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง

การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่วงก์นำรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ X-RAY Digital Mobile clinic ศูนย์อนามัยที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าให้บริการตรวจ x-ray ปอด แก่กลุ่มเสี่ยงทั้ง ๑๐ กลุ่ม ถึงในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คณะดำเนินงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ขอประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต.ทุกแห่งทราบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 208 ง เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด