เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่วงก์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น.นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล และน.ส.ศศิวรรณ จันทรสุริโย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 โดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ณ วัดเทพสวรรค์สีมาราม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชนกัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายและแนวทางดำเนินการเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชน ให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย” เพื่อเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 มากยิ่งขึ้น

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

14 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุรโย ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านคลองน้ำโจน รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร รพ.สต.บ้านวังซ่าน และ รพ.สต.บ้านกัลยานิคม ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

แม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) และนางสาวศิวพร สุขจิต หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.แม่วงก์ นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านคลองไทร รพ.สต.บ้านปางขนุน รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร และคุณวรรณา มุจจรินทร์ ประธานอสม.อำเภอแม่วงก์ และอสม.แต่ละ รพ.สต. มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

10 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านปางขนุน รพ.สต.บ้านหนองไผ่ และ รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แก่ รพ.สต.ในพื้นที่

9 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุริโย เจ้าหน้าที่ธุรการ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านตลิ่งสูง รพ.สต.บ้านคลองไทร และ รพ.สต.บ้านหนองไม้ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง

7 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง และส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนอำเภอแม่วงก์มีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกหลังคาเรือน

อำเภอแม่วงก์ ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือน

4 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขและ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือนโดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วงก์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อสม.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

รณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้ความสำคัญในเรื่อง การล้างมือด้วยน้ำสะอาด และสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และเป็นมาตรการหลักส่วนบุคคลในการป้องกัน และหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 198 ราย โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ 161 ราย และทำการประเมินสุขภาพจิตจำนวน 170 ราย