Works

ข่าวสารการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมดำเนินงาน ฯลฯ ของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 09.30น. นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  พร้อมด้วยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม มีประชาชนมาร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้น 136 คน

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายกัญหา ขันทกสิกรรม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน รับฟังรายงานผลการควบคุมโรค และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A

การประชุมวางแผนป้องกันโรค

วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 08.00น. ณ ห้องประชุมแม่เรวา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์  ได้ดำเนินการประชุมวางแผนป้องกันโรค กับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอแม่วงก์ เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับมาจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

ประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ โดยนายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตาม KPI และมอบแนวทางนโยบายปฏิบัติงานประจำเดือน มีข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง

การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง การดำเนินงานโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ๑๐ กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ทั้ง ๑๐ แห่ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่วงก์นำรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ X-RAY Digital Mobile clinic ศูนย์อนามัยที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าให้บริการตรวจ x-ray ปอด แก่กลุ่มเสี่ยงทั้ง ๑๐ กลุ่ม ถึงในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๐ แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คณะดำเนินงาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ขอประชาสัมพันธ์ให้ รพ.สต.ทุกแห่งทราบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 208 ง เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด