สสอ.แม่วงก์

สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา8 พฤษภาคม 2566นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ แก่งเกาะใหญ่ หมู่ที่ 24 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

อำเภอแม่วงก์ ทำ MOU พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 27 มีนาคม 2566เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 66 คน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อชี้แจงนโยบายและ   แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และทำข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้องประชุมแอมพาท โรงพยาบาลแม่วงก์

ประชุมชี้การทำงานของ อสม.

13 มีนาคม 2566นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานการประชุมร่วมประธานชมรม อสม.แต่ละหน่วยบริการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้รับผิดชอบงาน อสม. รพ.แม่วงก์ ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และการบริหารงาน อสม. ของอำเภอแม่วงก์

ถนนวัฒนธรรมเส้นทางสู่ชุมชนบำบัดทุกข์บำรุงสุข

10 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายวิษณุ มากบุญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และชมรม อสม.อำเภอแม่วงก์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประเภท มาม่า ปลากระป๋อง นม กับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการถนนวัฒนธรรม เส้นทางสู่ชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนำอาหารแห้งไปจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่วงก์

ประชุม อสม. รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2566ภายใต้การอำนวยการของ นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มอบหมายให้ นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล เจ้าพนักงานธุรการ และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุริโย เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมประชุมชมรม อสม.ของ รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ พร้อมทั้งได้ดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID ใน อสม.และประชาชน จำนวน 87 คน

ประชุม อสม. รพ.สต.บ้านหนองไผ่

14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาภายใต้การอำนวยการของ นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ได้มอบหมายให้ น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และนายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมชมรม อสม.ของ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ พร้อมทั้งได้ดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID ใน อสม. จำนวน 90 คน

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

10 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย เป็นประธาน และนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ กล่าวตอนรับในพิธีเปิด

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

9 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โโยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ กล่าวตอนรับในพิธีเปิด