สาธาารณสุขอำเภอแม่วงก์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอแม่วงก์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอแม่วงก์ ประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่ 12/2565) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอแม่วงก์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และปลัดอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน