2565moit2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 4. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 5. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 6. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (2560 2561) / แผนยุทธศาสตร์ สธ. / แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง สธ. /
 7. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 8. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 10. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
 12. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานด้านไข้เลือดออก)
 13. คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 14. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 16. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  17.1 รายงานการเวิคเราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564)
  17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)
  /// เดือนตุลาคม 2564 /// เดือนพศจิกายน 2564 /// เดือนธันวาคม 2564 ///