2564EB5

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564