เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ มีผลงานดีเยี่ยมระดับจังหวัดนครสวรรค์

เครือข่ายบริการสุขอำเภอแม่วงก์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขอำเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2565