อำเภอแม่วงก์ ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

26 ธันวาคม 2565

26 ธันวาคม 2565
นายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นายชยพล อินนอก ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลแม่วงก์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ สถานีตำรวจภูธรแม่เล่ย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในส่สรของการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้เสพติด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในระบบ รพ.สต. และหมู่บ้านให้มีการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ