อำเภอแม่วงก์ ทำ MOU พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 27 มีนาคม 2566
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 66 คน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อชี้แจงนโยบายและ   แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และทำข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้องประชุมแอมพาท โรงพยาบาลแม่วงก์