อำเภอแม่วงก์จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในอำเภอแม่วงก์

วันที่ 22 มีนาคม –5 เมษายน 2566 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่วงก์ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-5 เมษายน 2566 ณ วัดแม่วงก์ รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 15 วัน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกอาชีพ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายภาคส่วน อาทิ เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่ธารณสุข ครูฝึก และพระสงฆ์    เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน