สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายและแนวทางดำเนินการเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชน ให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน “รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกันป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย” เพื่อเร่งการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 มากยิ่งขึ้น