สสอ.แม่วงก์ ประกาศเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (9 ธันวาคม 2565) พร้อมแสดงจุดยืนเป็นองค์กรธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม 2565 นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรที่บริหารงานที่ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส พร้อมทั้งมอบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้