รณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้ความสำคัญในเรื่อง การล้างมือด้วยน้ำสะอาด และสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และเป็นมาตรการหลักส่วนบุคคลในการป้องกัน และหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ