ประชุมชี้การทำงานของ อสม.

13 มีนาคม 2566
นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานการประชุมร่วมประธานชมรม อสม.แต่ละหน่วยบริการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้รับผิดชอบงาน อสม. รพ.แม่วงก์ ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และการบริหารงาน อสม. ของอำเภอแม่วงก์