ผลสำเร็จการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ
CBTx ระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 100

นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และมอบชุดตรวจสารเสพติดยาบ้า 150 ชุด และกัญชา 20 ชุด แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอแม่วงก์