สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

14 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุรโย ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านคลองน้ำโจน รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร รพ.สต.บ้านวังซ่าน และ รพ.สต.บ้านกัลยานิคม ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

แม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) และนางสาวศิวพร สุขจิต หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.แม่วงก์ นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านคลองไทร รพ.สต.บ้านปางขนุน รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร และคุณวรรณา มุจจรินทร์ ประธานอสม.อำเภอแม่วงก์ และอสม.แต่ละ รพ.สต. มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาบริจาคโลหิต

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

10 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านปางขนุน รพ.สต.บ้านหนองไผ่ และ รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แก่ รพ.สต.ในพื้นที่

9 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข และ น.ส.ศศิวรรณ จันทสุริโย เจ้าหน้าที่ธุรการ ออกนิเทศงาน ติดตามความพร้อมการจัดบริการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รพ.สต.บ้านตลิ่งสูง รพ.สต.บ้านคลองไทร และ รพ.สต.บ้านหนองไม้ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่งอย่างดี

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง

7 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่สำนักงานฯและบ้านพักเจ้าหน้าที่ครบทุกหลัง และส่งเสริมให้ อสม.และประชาชนอำเภอแม่วงก์มีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกหลังคาเรือน

อำเภอแม่วงก์ ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือน

4 พฤศจิกายน 2565นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ น.ส.ธนัตติยา ศรีเดช นักวิชาการสาธารณสุข นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขและ น.ส.ศิรินภา เมษาสกุล เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือนโดยมีนายประสิทธิ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธาน ที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วงก์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อสม.และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

รณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้ความสำคัญในเรื่อง การล้างมือด้วยน้ำสะอาด และสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้อง จนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และเป็นมาตรการหลักส่วนบุคคลในการป้องกัน และหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย นายวิษณุ มากบุญ สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ (ได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์) นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตากับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 198 ราย โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ 161 ราย และทำการประเมินสุขภาพจิตจำนวน 170 ราย

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

📢รายงานสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 อำเภอแม่วงก์ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565➡️ค่า PM 2.5 = 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร➡️คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ☁️ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องออกนอกอาคาร สวมหน้ากากอนามัยหรือ N95🔴คำแนะนำ : เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์

ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2 นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ ได้นำทีมคณะกรรมการฯ วางแผนป้องกันและควบคุมโรค ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแม่วงก์ (ศปก.อ.แม่วงก์) ครั้งที่ 45/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการเปิดเรียน และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน